Apel pu Poem lor Refizye – Call for a Poem for Refugees – Mauritius event

Avan Zedi 17 Mars, eski u ti pu kontan ekrir enn poem kurt lor refizye? Nu pe dimann u dan kad enn Riyding ki pu fer 4 zur apre sa dedlayn la? Si wi, kumans travay!

Sa lide pu fer sa riyding la sorti poet Umar Timol. Li, li finn gayn li atraver enn lasosyasyon kot li manb, World Poetry Movement, ki ansam ar lasosyasyon ekrivin PEN Internasyonal, Poets’ Circle, ek UN High Commission for Refugees, pe kordinn enn sware riyding partu dan lemond.

Alor, LPT ansam ek sa 3 lorganizasyon la, ena plezir invit u pu partisip dan enn sware poezi ki pu fer partu dan lemond mem, mem zur, Lindi 21 Mars an solidarite avek refizye. Li pu 5:30 pm, mem ler ki dernye fwa, ziska 7:00 pm. Li pu GRNW dan The Book Lover.

Depi enn an par la, u pu inn swiv, problem refizye finn vinn vizib akoz li finn poz enn problem pu Linyon Eropyin. Refizye finn debark dan pei Lerop, sirtu depi plas bombarde par Loksidan – Lirak, Afganistan, e tu dernyeman Lasiri ek osi Lalibi – e kot integris, kuma ISIS, pe rod pran kontrol dan sa vakim ki bombardman finn kite. Anfet, laplipar refizye Lasiri, zot finn al dan Latirki (plis ki 2 milyon), e dan Liban ek Zordani. Me, nu pa tro tann lor refizye dan sa bann pei ki pa dan Lerop la.

LPT pe organiz sa Riyding Poezi pu Sutenir Refizye partu dan lemond, dan kad bann Riyding regilye ki LPT fek kumans fer. Premye la, u pu rapel, ti enn sware riyding an Zanvye an solidarite ar poet kondane a-mor Ashraf Fayadh. Anfet so kondanasyon finn kase, me selman li kondane asterla a 8 an prizon ek 800 kut fwet, alor nu solidarite pe kontiyne pandan so lapel. Dayer li-mem, li enn refizye Palestinyin, kuma 250,000 lezot ki viv dan Arabi Saudit, lor enn total 6 a 7 milyon refizye Palestinyin, alor nu dezyem Riyding, li tuzur pe sutenir li.

U kapav prezan pu partisipe. U kapav avoy enn poem avan le 17 lor tem refizye. U kapav donn lavwa pu lir enn poem.

Rapel Moris nu ena refizye deplase par sa-mem zeo-politik la: Chagosyin finn deplase par Britanik pu ki Leta Zini fer enn baz militer. Depi Diego Garcia ki anfet avyon finn dekole pu al bombard dimunn ki zordi refizye depi Irak ek Afghanistan kot laport Lerop. Rapel ki Moris suvan gayn refizye siklonn, move-tan. Buku Morisyin finn osi vinn refizye ekonomik, finn emigre akoz pena plas travay Moris Rodrig.

Si u ekrir, avoy enn poem, ala so kad:

– Li bizin rant kot LPT, kot nu pu dres program, avan midi Zedi le 17 Mars.

– Li bizin kurt. Pa plis ki 200 mo.

– Si zame u pa ule lir u poem, fer nu kone, nu rod enn volonter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s